Reklamačný poriadok

 
 
 
 

Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti SEGURO s.r.o.

 

Článek I
Úvodní ustanovení

 1. Tenhle reklamační řád upravuje práva z vadného plnění a podmínky uplatnění a řešení reklamace.
 2. Tenhle reklamační řád je nedílnou součástí všeobecních obchodních podmínek prodávajícího.
 3. Tenhle reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené spotřebitelem u prodávajícího  obchodní společnost SEGURO s.r.o., se sídlem Mliekarenská 16010/5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45363048, DIČ: 2022972875, IČ DPH: SK2022972875, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 63002/B, tel. č. +421 905 269 275, e-mail: martina@chiclovely.cz (dále jen "prodávající").

Článek II
Odpovědnost za vady

 1. Právní úprava odpovědnosti za vady vyplýva z § 1914 a násl. občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že má vlastnosti vymíněný nebo obvyklá tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  2.1 má zboží má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Je-li plněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.
 4. Prodávající plní vadně, zejména
  4.1 poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
  4.2 neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
  4.3 ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
  4.4 zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.
 5. Ustanovení uvedená v čl. II odst. 2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 6. Prodávající se zaručuje, že  zboží bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnost.
 7. Ke zboží je přikládán daňový doklad, který slouží jako záruční list.
 8. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
  8.1 mechanickým poškozením zboží,
  8.2 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
  8.3 neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
  8.4 nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
  8.5 přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Článek III
Uplatnění reklamace

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro kupujícího podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
 3. Kupující může uplatnit reklamaci sepsáním reklamace a následným zasláním poštou do sídla prodávajícího na adresu Mliekarenská 16010/5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika nebo elektronickou poštou na martina@chiclovely.cz
 4. Kupující uvede v reklamaci následující údaje:
  4.1 identifikace kupujícího,
  4.2 číslo elektronické objednávky,
  4.3 popis zboží, které si kupující žádá vrátit / vyměnit s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny,
  4.4 popis vady,
  4.5 název a číslo bankovního účtu kupujícího a kód banky,
  4.6 datum a podpis kupujícího.
 5. Při uplatnění reklamace kupující zašle na výše uvedenou adresu spolu s vadným zbožím sepsanou reklamaci, daňový doklad prokazující koupi zboží nebo záruční list, pokud byl vydán (dále jen "požadované doklady").
 6. Pokud kupující nedoručí spolu se zbožím, které si přeje reklamovat, i požadované doklady, prodávající vyzve kupujícího, aby dodatečně doručil požadované doklady.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.
 8. Při zpětném zasílání je zboží třeba zabalit tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě může mít za následek neuznání reklamace.

 

Článek IV
Nároky z uplatněné reklamace

 1. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud ho prodávající před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v tomhle reklamačním řádu nebo zákone. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případe odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

Článek V
Vyřízení reklamace

 1. Po řádné uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 3. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy.
 4. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
 5. Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. na úhradu.
 6. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případe, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

Článek VI
Závěrečné ustanoveni

 1. Tento reklamační řád je vypracován advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu www.chiclovely.cz, přičemž je chráněn na základe Autorského zákona. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, ne však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.
 2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů.
 3. Uplatnění nároků z vad zboží kupujícím podnikatelem se řídí podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
 4. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 17.01.2017.

  Odstoupení od smlouvy - formulář