Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 
 
 
 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

ve smyslu kterých provozovatel informuje své klienty, potenciální klienty a smluvní partnery o zpracování jejich osobních údajů

PROVOZOVATEL:
SEGURO s.r.o.
Mliekarenská 16010/5, 821 09 Bratislava
IČO: 45 363 048
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka č.: 63002/B
(dále jen „Provozovatel“)

Relevantní kontaktní údaje osob pověřených na ochranu osobních údajů:

V případě, že má dotyčná osoba ohledem zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy, nebo pokud by chtěla uplatnit kterákoliv svá práva související se zpracováním osobních údajů ze strany Provozovatele, může se se svou žádostí obrátit na následující pověřenou osobu:

Peter Koporec
e-mail: koporec@seguro.sk
(dále jen „Pověřená osoba“)

Žádost nemá ustanovenou formu a dotyčná osoba ji může doručit e-mailem, poštou, nebo osobně.

1. Účel

1.1 Provozovatel si tímto plní informační povinnost vůči svým zákazníkům, potenciálním zákazníkům a smluvním partnerům (dále jen „Dotyčné osoby“) týkající se zpracování jejich osobních údajů (ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů [tzv. GDPR]).

1.2 Dotyčné osoby mají možnost informovat se o zpracování jejich osobních údajů předtím, než je Provozovatel začne zpracovávat.

1.3 Cílem a snahou Provozovatele je, aby Dotyčné osoby byly jednoduchým způsobem informovány o zpracovávání jejich osobních údajů ze strany Provozovatele a aby znaly svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud má Dotyčná osoba jakékoliv otázky související se zpracováním svých osobních údajů, může se obrátit na výše uvedenou Pověřenou osobu, která jí poskytne odpověď stručným a srozumitelným způsobem.

2. Informace o osobních údajích Dotyčných osob zpracovávaných ze strany Provozovatele

2.1 Provozovatel zpracovává následující osobní údaje svých zákazníků (resp. potenciálních zákazníků), za následujícím účelem a na základě uvedeného právního základu:

3. Kategorie příjemců osobních údajů

3.1 Provozovatel osobní údaje Dotyčných osob poskytuje následujícím kategoriím příjemců:

 • poskytovatel účetních služeb, který Provozovatelovi spravuje účetnictví;
 • poskytovatelé doručovacích služeb;
 • poskytovatel služeb webhostingu a zálohování;
 • poskytovatel IT podpory;
 • poskytovatelé platebních služeb;
 • daňový úřad;
 • soud, exekutor;
 • jiné orgány veřejné moci, pokud to vyžaduje zvláštní právní úprava.

4. Přenos osobních údajů do třetí země

4.1 Provozovatel nebude osobní údaje zákazníků přenášet do třetí země (mimo Evropské unie).

5. Doba uchovávání osobních údajů

5.1 Osobní údaje Dotyčných osob budou uchovávány po dobu, kterou vyžaduje příslušný zvláštní předpis. Pokud takový zvláštní předpis neexistuje, doba uchovávání vyplývá ze spisového plánu Provozovatele.

5.2 Pokud je zpracovávání osobních údajů založeno na smlouvě, zpracovává Provozovatel osobní údaje dotyčné osoby po dobu trvání smlouvy, a navíc po dobu uplynutí promlčecí lhůty související s uplatněním posledního do úvahy přicházejícího uplatnitelného nároku Provozovatele nebo Dotyčné osoby.

5.3 Osobní údaje pro marketingové účely se zpracovávají po dobu 5 let od jejich poskytnutí.

6. Informace ohledně cookies

6.1 Internetový obchod (webová stránka) www.chiclovely.cz využívá následující druhy cookies za následujícím účelem:

Funkční cookies - jsou na naší webové stránce nezbytné. Bez nich bychom vám nedokázali poskytnout základní funkčnost naší webové stránky. Využíváme je například k:

 • přihlášení registrovaného uživatele, jeho ověření a uložení jeho informací vyplněných při registraci
 • funkčnost nákupního košíku

Analytické cookies - využíváme je pro zefektivnění a analýzu naší webové stránky. Jejich využíváním se snažíme pochopit nákupní chování, což využíváme i při budoucích úpravách našeho webu. K tomuto účelu využíváme například Google Analytics. Analytické cookies neidentifikují konkrétního uživatele. Údaje shromažďované analytickými cookies jsou anonymní. Využíváme je například k monitorování:

 • počtu návštěvníků na naší webové stránce
 • návštěvníků z geografického a demografického hlediska, rozlišování technologie nebo mobilního zařízení z kterého se připojují
 • délky návštěvy uživatelů, identifikace nových a vracejících se uživatelů
 • toku chování se uživatele na naší webové stránce
 • úspěšnosti marketingových kampaní

Reklamní cookies – využíváme je pro co nejrelevantnější zobrazení reklam pro remarketingovou reklamu prostřednictvím třetích stran, jako například Facebook nebo Google Adwords.

6.2 Soubory cookies může Dotyčná osoba kontrolovat nebo smazat dle uvážení. Podrobnosti najdete na stránce aboutcookies.org. Dotyčná osoba může vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači nebo mobilním zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnily jejich ukládání.

7. Práva Dotyčné osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů

7.1 Dotyčná osoba má právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, jestli se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

7.2 Dotyčná osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. Se zřetelem na účely zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

7.3 Dotyčná osoba má rovněž právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů: (i) osobní údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým se získávaly nebo jinak zpracovávaly; (ii) Dotyčná osoba odvolá souhlas, na základě kterého se zpracování vykonává a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání; (iii) osobní údaje se zpracovávaly nezákonně; (iv) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost.

7.4 Dotyčná osoba má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracovávání, pokud jde o jeden z těchto případů: (i) Dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovatelovi ověřit správnost osobních údajů; (ii) zpracovávání je protizákonné a Dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití; (iii) Provozovatel už nepotřebuje osobní údaje k účelům zpracování, ale potřebuje je Dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; (iv) Dotyčná osoba namítala vůči zpracování, a to až do ověření, nebo oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotyčné osoby.

7.5 Dotyčná osoba má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které je vykonávané na základě oprávněného zájmu Provozovatele nebo úlohy realizované ve veřejném zájmu včetně namítání proti profilování. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami zákazníka, nebo důvody k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

7.6 Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Provozovateli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, pokud se zpracovávání zakládá na souhlasu nebo na smlouvě a pokud se zpracovávání vykonává automatizovanými prostředky.

7.7 Dotyčná osoba má právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s platnými předpisy.

7.8 Další podrobnosti a informace k uplatnění práv Dotyčné osoby týkajících se zpracovávání jejich osobních údajů může Dotyčná osoba získat u Pověřené osoby.

8. Další informace o osobních údajích

8.1 Dotyčná osoba se může u Pověřené osoby informovat, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, také zda je Dotyčná osoba povinna poskytnout osobní údaje, stejně tak zda-li se může informovat na možné následky neposkytnutí takových údajů.

V Bratislavě, 17.07.2018